Skip to content Skip to footer

Gāyatrī Mantra (गायत्री मन्त्र)

ॐ भूर्भुव॒: सुव॑:।
तत्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑  दे॒वस्य॑ धीमहि ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया᳚त् ॥

om bhūrbhuva̲ḥ suva̍ḥ |
tatsa̍vi̲turvare̎ṇya̲ṁ bhargo̍ de̲vasya̍ dhīmahi |
dhiyo̲ yo na̍ḥ pracō̲dayā̎t ||

We meditate on the Supreme Lord Sun whose light pervades this world (Bhuh), the heavens (Bhuvah) and the interspace (suvah). May He guide and enlighten our intellect.