Skip to content Skip to footer

Shanti Mantra

ॐ स॒ह ना॑ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु ।
स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै ।
ते॒ज॒स्विना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै᳚ ।
ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

om sa̲ha nā̍vavatu | sa̲ha nau̍ bhunaktu |
sa̲ha vī̱ryaṁ̍ karavāvahai |
te̲ja̲svinā̱vadhī̍tamastu̲ mā vi̍dviṣā̲vahai̎ |
om śānti̱ḥ śānti̱ḥ śānti̍ḥ  ||

Om, May the Guru and the disciple be paved on the path of Study together, Together guru and disciple enjoy Studies, Together, the Guru and the disciple should do the work of study with deep concentration, Let what we study be full of genius; May it not give rise to enmity because of ignorance,

Om, Shanti, Shanti, Shanti.