Skip to content Skip to footer

ॐ पूर्ण॒मदः॒ पूर्ण॒मिदं॒ पूर्णा॒त् पूर्ण॒मुद॒च्यते ।
पूर्ण॒स्य पूर्ण॒मादा॒य पूर्ण॒मेवावशि॒ष्यते ॥

ॐ शा॒न्तिः शा॒न्तिः शा॒न्तिः॥

om pūrṇa̲mada̲ḥ pūrṇa̲mida̲ṁ pūrṇā̲t pūrṇa̲muda̲cyate |
pūrṇa̲sya pūrṇa̲mādā̲ya pūrṇa̲mevāvaśi̱ṣyate ||

om śā̲ntiḥ śā̲ntiḥ śā̲ntiḥ ||

That (Brahman, Creator) is whole. This (apparent Creation by the Creator) is whole. From That (Creator) whole this (apparent Creation) came. From That (Creator) whole, when this (Creation) is removed what remains is whole. Om Peace Peace Peace.