Skip to content Skip to footer

ॐ रा॒जा॒धि॒रा॒जाय॑ प्रसह्य सा॒हिने᳚ । नमो॑ व॒यं-वै᳚श्रव॒णाय॑ कुर्महे ।
स मे॒ कामा॒न्काम॒कामा॑य॒ मह्यम्᳚ । का॒मे॒श्व॒रो वै᳚श्रव॒णो द॑दातु ।
कु॒बे॒राय॑ वैश्रव॒णाय॑ । म॒हा॒राजाय॒ नमः॑ ।
ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

om rā̲jā̲dhi̱rā̲jāya̍ prasahya sā̲hine̎ | namo̍ va̲yaṁ vai̎śrava̲ṇāya̍ kurmahe |
sa me̲ kāmā̲nkāma̲kāmā̍ya̲ mahyam̎ | kā̲me̲śva̲ro vai̎śrava̲ṇo da̍dātu |
ku̲be̲rāya̍ vaiśrava̲ṇāya̍ | ma̲hā̲rā̲jāya̲ nama̍ḥ |
om śānti̱ḥ śānti̱ḥ śānti̍ḥ ||

Om. We offer salutations unto the Lord, the king of kings, the satisfier of desires. May the Lord of desires give me, the seeker of desires, what I desire. Salutations unto the Lord, the great king, the Lord of wealth.